Condicións de contratación

Este documento contractual rexerá a contratación da súa inscrición no II Congreso de Igualdade e Recursos Humanos de Servizos Públicos de Saúde, organizado polo Servizo Galego de Saúde a través del sitio web https://congresorrhhsanidadegalicia.es/ propiedade de EUSYAN Consultoría, S.L., entidade xestora, en diante o PRESTADOR, cuxos datos de contacto figuran tamén no Aviso Legal desta Web.

Estas Condicións permanecerán publicadas no sitio web a disposición do USUARIO para reproducilas e gardalas como confirmación del contrato, pudendo ser modificadas en calquera momento polo PRESTADOR. E responsabilidade do  USUARIO lelas periodicamente, xa que resultarán aplicables aquelas que se atopen vixentes no momento de realización de pedidos.

A aceptación deste documento conleva que o USUARIO:

Leu, entende e comprende o aquí exposto.

E unha persoa con capacidade suficiente para contratar.

Asume todas as obrigas aquí dispostas.

Estas condición terán un período de validez definido polos prazos establecidos e publicados para a inscrición no II Congreso de Igualdade e Recursos Humanos de Servizos Públicos de Saúde.

Identidade das partes contratantes

Por un lado, o PRESTADOR do servizo de inscrición contratado polo USUARIO é EUSYAN Consultoría, S.L., con domicilio social en Larañó, 51_ San xulián de Sales 15885 Vedra, NIF B70539226 e con teléfono de atención ao USUARIO 881080430

E por outro, o USUARIO, persoa que solicita a súa inscrición no  II Congreso de Igualdade e Recursos Humanos de Servizos Públicos de Saúde, organizado por el Servizo Galego de Saúde  e é responsable da veracidade dos datos persoais facilitados a EUSYAN.

Obxecto do contrato

O presente contrato ten por obxecto regular as condición de inscrición e posibilitar a participación do USUARIO no  II Congreso de Igualdade e Recursos Humanos de Servizos Públicos de Saúde, organizado por el Servizo Galego de Saúde, e supón a aceptación durante o proceso de contratación automatizada, cuxa inscrición será validada unha vez que se comprobe que o USUARIO cumpre coas súas obrigas de pago e teña aportado todos os datos necesarios.

Procedemento de contratación

O USUARIO, para poder acceder aos servizos que ofrece o PRESTADOR, deberá ser maior de idade e ter algún tipo de relación ou vinculación co sector sanitario xa sexa como profesional ou provedor de servizos. Por isto, o USUARIO deberá proporcionar de xeito libre e voluntario os datos persoais que se lle requiriran, os cales se tratarán de conformidade co disposto no Regulamento (UE) 2016/679, de 27 de abril de 2016 (RGPD), relativo a protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e  da libre circulación destes datos e a Lei Orgánica 3/2018, de 5 de decembro (LOPDGDD), relativa á protección de datos de carácter persoal e detallada no Aviso legal e na Política de privacidade deste sitio web.

Salvo estipulación particular por escrito, a solicitude de inscrición realizada polo USUARIO suporá a aceptación por parte do USUARIO destas condición legais do PRESTADOR.

O PRESTADOR non confirmará a inscrición ata que haxa comprobado que se ten realizado o pago.

En caso de non poder confirmar  a súa inscrición porque o servizo non estea dispoñible no prazo previsto, falta de disponibilidade e/ou calquera outra circunstancia que impida a confirmación da solicitude, o USUARIO recibirá unha notificación de cancelación da solicitude e a devolución do importe total pagado sen ningún coste, e sen que por isto se derive ningunha responsabilidade por danos e perxuicios imputable ao PRESTADOR.

O USUARIO dispón dun prazo de catorce días naturais, contados a partir da data na que se haxa confirmado a inscrición por parte del para exercer o dereito de desistimento. Non se admitirán o desistimento comunicado quince días naturais antes do evento.

Toda solicitude de desistimento deberá ser comunicada ao PRESTADOR, indicando todos os datos de  a súa solicitude de inscrición mediante correo electrónico a congreso@eusyan.com

Continuidade, consistencia e calidade do servizo

O PRESTADOR acepta expresamente proporcionar todos os seus recursos na medida de as súas posibilidades e a actuar con a maior dilixencia e atención como sexa posible e proceder para subministrar un servizo de calidade en conformidade coas prácticas xeralmente recoñecidas.

O PRESTADOR, sen afectar a calquera dos seus dereitos e responsabilidades, informará ó USUARIO, dentro dun espazo de tempo razoable, da data na que se propón levar a cabo a modificación das condicións. O PRESTADOR  comprométese a exercer coa debida dilixencia e coidado a  súa oferta, subministrando un servizo de calidade.

O PRESTADOR non será en ningún caso responsable dos danos e perxuízos relacionados con el, tal como perda de explotación, perda de beneficio, perda de valor, danos o gastos.

Si o Congreso se suspende a raíz dunha decisión da entidade organizadora se lle reembolsará

Obrigas e responsabilidade do USUARIO

O USUARIO acepta expresamente ter verificado a compatibilidade entre a  súa demanda e a oferta de servizos e recoñece plenamente a recepción de toda a información no asesoramento necesarios dende o PRESTADOR, para que o presente acordo poida entrar en vigor co coñecemento e certeza vinculante.

O PRESTADOR ten a capacidade de modificar con total transparencia a prestación do servizo sen necesidade de realizar ningún trámite de comunicación previa, que non sexa para informar ao USUARIO de que o nivel de prestación de servizos  subministrados vai a ser axustado.

Prezo

Inscrición 295€ .Os prezos que se indican inclúen o Imposto sobre o Valor Engadido (IVE) ou outros impostos que puideran ser aplicables. Estes prezos, a menos que se indique expresamente o contrario, non inclúe gastos de  Viaxe, estancia e traslados particulares alleos aos organizados polo prestador.

Os prezos aplicables a cada servizo son os publicados neste sitio web e se expresarán na moeda EURO.

Antes de realizar o pago a compra o USUARIO comprométese a comprobar todos os detalles da solicitude de inscrición.

Unha vez efectuado o pago realizado ao PRESTADOR conleva a emisión dunha factura a nome  do USUARIO rexistrado ou de a razón social que este teña informado no momento de realizar a inscrición. Se poderá solicitar copia en formato PDF enviando un correo electrónico a direccion@eusyan.com

Formas pago

O PRESTADOR é o responsable das transicións económicas e posibilita as seguintes formas para efectuar o pago de a súa inscrición mediante tarxeta de crédito ou a través de transferencia bancaria.

En virtude do cumprimento da normativa EMVCo, MasterCard, VISA e a Directiva Europea PSDII, durante a operación de pago electrónico comunicará información referida á conexión empregada na sesión ao Banco emisor da tarxeta para proceder á validación da operación de pago realizada polo usuario.

Medidas de seguridade

O sitio web utiliza técnicas de seguridade da información xeralmente aceptadas na industria, tales como SSL, datos introducidos en páxina segura, firewalls, procedimientos de control de acceso e mecanismos criptográficos, todo isto co obxecto de evitar o aceso non autorizado aos datos. Para lograr estes fines, o usuario acepta que o prestador obteña datos para efecto da correspondente autenticación dos controis de aceso.

O PRESTADOR se compromete a non permitir ningunha transacción que sexa ou sexa considerada ilegal polas marcas de tarxetas de crédito ou o banco adquirinte, que poida ou teña o potencial de danar a boa vontade destes ou influír de xeito negativo en eles.

Solicitudes de inscrición

Nun máximo de 24 horas, en días laborábeis,  enviarase un correo electrónico ao USUARIO confirmando o estado do pedido e a data de descarga e/ou activación aproximada.

Validación de la inscrición

A súa inscrición será validada unha vez que se comprobe que cumpre con todas as esixencias para a súa participación, unha vez efectuado o  pago e confirmados os servizos.

Si calquera destes termos e condición se considerara ilegal, nula ou por calquera razón inaplicable, esta condición se considerará separable e non afectará a validez e aplicabilidade de ningunha das condición restantes.

Calquera reclamación que o USUARIO considere oportuna será atendida a la maior brevidade posible, podendo realizar nas seguintes direccións de contacto:

Postal: EUSYAN Consultoría, S.L._ Teléfono: 881 080 430_E-mail: congreso@EUSYAN.com

Resolución de litixios en liña

Conforme ao Art. 14.1 del Regulamento (UE) 524/2013, a Comisión Europea facilita unha plataforma de aceso gratuíto para a resolución de conflitos online entre o USUARIO e o PRESTADOR, sen necesidade de recorrer aos tribunais de xustiza, mediante a intervención dun terceiro, chamado Organismo de resolución de litixios, que actúa de intermediario entre ambos. Este organismo é neutral e dialogará con ambas partes para lograr un acordo, pudendo finalmente suxerir e/ou impoñer unha solución ao conflito.

Enlace a la plataforma ODR: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Forza maior

As partes no incorreran en responsabilidade ante calquera falta debida a causa maior. O cumprimento da obriga  demorarase ata o cese do caso de forza maior.

Competencia

O USUARIO non poderá ceder, transferir ou transmitir os dereitos, responsabilidades e obrigacións contratados.

Si algunha estipulación destas condición fora considerada nula ou de imposible cumprimento, a validez, legalidade e cumprimento do resto non se verán afectados de ningunha maneira, nin sufrirán modificacións de ningún modo.

O USUARIO declara ter lido, coñecer e aceptar as presentes Condicións en toda a  súa extensión.

Aplicación e xurisdición

Estas condición se rexerán ou interpretarán conforme á lexislación española naquilo que non estea expresamente establecido.

En Santiago de Compostela a 25 de agosto de 2023